Marea bolniţă

25 august 2008
 
            Eheei, dragii mo?ului, s? vede?i voi ce mai veste poveste! Se f?cea c? în Bucale ierea o mare bolni?? – m? rog, nu ?tiu cât d? mare, da’ d? înalt?, ierea tare înalt? bolni?a asta!
M?i, ?i ierea o bolni?? care avea (cum altfel?) povestea ei… Ea se tr?gea, cel pu?in d.p.d.v. al personalului angajat, dintr-o alt? bolni?? faimoas?, într-atât de faimoas? încât a fost d?râmat? cu mult nesa? în 1984. M? refer la Spitalul Brâncovenesc, fondat în 1835 de Safta Brâncoveanu ?i intrat în circuitul public la 1838.
 
A?ez?mintele Brâncovene?ti
 
O chestie interesant?: s? vede?i regulamentul de func?ionare al bolni?ei Brâncovene?ti – m? îndoiesc c?, actualmente, exist? în rrrromânica un spital cu un regulament asem?n?tor în ceea ce prime?te formularea obiectivelor, modul în care acestea vor fi atinse, sursele financiare, programul medicilor ?i al felcerilor etc. Mai mult, Safta Brâncoveanu a donat patru mo?ii personale, din uzufructul c?rora avea s? func?ioneze spitalul (pacien?ii erau oameni nevoia?i, indiferent de na?ie, religie…), astfel încât a?ez?mântul s? nu fie la cheremul statului, recte, al Eforiei Spitalelor.
Probabil c? ?tia ea, înc? de pe atunci, cât de bine se mixeaz? statul cu medicina public?. Pe de alt? parte, pesemne c? din acela?i motiv, a legat Safta Spitalul Brâncovenesc cu un nemaipomenit blestem, care stipula c? cine o s? înstr?ineze averea spitalului avea s? fie considerat (pe veci!) "r?pitor de lucruri sfinte" ?i pedepsit ca atare: divinitatea avea s?-?i întoarc? fa?a de la respectivul raptor.
 
Spitalul Brâncovenesc în demolare (sursa: www.foto-magazin.ro/
weblogap
)
 
(Oare de ce am senza?ia c? respectivul blestem ar merita reiterat?)
Pe de alt? parte, n-aveai cum s? ridici marea bolni?? dac? n-aveai ceva p?mânt pe care s-o construie?ti. Prin urmare, s-a ales un loc tare bun: f?cea parte din fosta mo?ie a lui Carol Davilla (d?ruit? lui de Carol I de Hohenzollern), care Davilla o d?ruise, la rândul s?u, unor alte a?ez?minte medicale. Davilla fiind cam mason de felul lui, n-a legat mo?ia cu cine ?tie ce leg?mânt de blestem dar, chiar dac? ar fi f?cut-o, destina?ia medical? a construc?iilor ridicate pe proprietatea sa s-a men?inut, a?a c? n-ar fi murit nimeni ?i nici nu s-ar fi schimbat regimul dup? ridicare bolni?ei cele mari.
 
Carol Davilla – ?i-a dat o mo?ie pentru medicina româneasc?
 
M?re, ?i la un moment dat, prime?te marea bolni?? un sene?al din corpul ospitalierilor în fruntea sa, c? trebuie s? încep, totu?i, povestea odat?. Sene?alu’ ?sta iera om înalt ?i sub?ire, priceput s?-?i poarte hainele, haios ?i parlagiu. Dou? p??anii ne descriu omul cum nu se poate mai bine, fiindu-mi povestite ?i mie de un coleg de secundariat de-al sene?alului. Chiar dac? p??aniile n-or fi adev?rate, seam?n? al naibii de bine cu felul de a fi al fiin?ei cu pricina, a?a c? am s? vi le spun ?i vou?, spre mai bun? în?elegere.
 
Ete’ un sene?al!
 
Într-o noapte, pe când iera sene?alul de gard?, se duce iel cu înc? ni?te ciraci de-ai s?i la un pacient de-al profului Ics. M?i, ?i se duc ei cu o rulet? de m?surat la patul pacientului, care, cumin?el, î?i a?tepta opera?ia de-a doua zi. M?re, ?i unde nu mi se-apuc? sene?alul cu ciracii s? mi-l m?soare, b?h, p? pacient: lungime, în?l?ime ?i profunzime.
Iar pacientul:
- Ce face?i, m?i, copii?
Iar sene?alul:
- Iaca, ne preg?tim d? opera?ie, preacinstit? fa??. Numai c?, va fi o opera?ie cam grea, iar noi vrem s? fim preg?ti?i pentru orice!
 

 
Proful Ics s-a cam ofuscat iel d? faza asta, dar îl ?tia prea bine p? sene?al, a?a c? i-a trecut cu vederea ie?irea, c? prea ierea tân?r ?i nelini?tit!.
Alt? dat?, sene?alul trebuia s? opereze o ?iganc?. P? vremea aia, iera sene?alul cam ofticat p? directorul en titre al spitalului. Ei, ?i vine so?ul pirandei la sene?al:
- M?ria ta, pupa-?i-a? picioru’ h?l d? aur! Mâine-o operezi p? Piranda mea! Ce s?-?i dau io ?ie, m?ria ta, c? tare-o mai iubesc p? muiere, c? nu mi-a sc?pat copii-n cacat, c? nu schiaun? prea tare la b?taie, c? m? prime?te beat acas? ?i c?…
- B?h, ?igane! Tu ai cal?
- Am, s? moar? mama c? am! Vrei chiar calu’, sau mai bine-ai vrea s?-l vând, dracului, ?i s?-?i dau matale banii p? care-i scot p? iel?
- Nici una, nici alta, b?h! Vino tu mâine, cu calu’, iete în locu’ ?la, îi arat? sene?alu’ o parcel? d? gazon îngrijit, chiar sub fereastra biroului directorial. B?h, ?i dupe ce vii cu calu’, îl dai ?i p? iel la p?scut, naibii, c-o s? fie obosit dupe drum. ?i, s? nu care cumva s? pleci cu calu’ d’acolo pân? nu-?i spui io, c? altminteri, o tai p? nevast?-ta, da’ n-o mai cos la loc ?i-o las a?a, cu ma?ele p’afar?! M-ai în?eles?
- Haoleo, te-am în?eles, m?ria ta, pupa-?i-a? curuuuuuuu’!
 

 
B?h, ?i vine ?la cu calu’, dis-de-diminea??, ?i-i d? s? pasc? sub fereastra directorului en titre. P? la un opt, a?a, directoru’ vine ?i iel la birou, fluierând un cântecel, c? tare mult îi mai pl?cea muzica popolar?, c? p? vremea aia nu ierau manele. S? apuc? el s? semneze, bea ?i iel o caf?, nah, chestii d’astea d? directori. La un moment dat aude un forn?it, dar zice c? i s-o fi p?rut. Mai bea o caf?, mai semneaz? o hârtie – iar aude un forn?it, da’ tot nu-l bag? de seam?, c? iera în mijlocul Bucalelor.
Dup? aia, îi cheam? p? unii la nu-?’ ce ?edin?? da’, când s? înceap? ?edin?a, directoru’ tresare fioros dân cauza unui nechezat puternic. Ce m?-sa, s-o fi întrebat iel, dupe care, calu’ d?du un flatus apoteotic, ?i sc?p? o ?arj? d? b?legar p? gazon (pleooosc!), la mai pu?in d? cinci metri d? nasu’ lu’ dom’ director.
- B?h, ce dracu-i cu putoarea asta? – întreab? barosanu’.
- P?i… ????…. tov director…. ????…. ?ti?i….
- Zice?i, b?h, ce dracu-i cu putoarea asta! Parc-ar fi ceva b?legar!
- B?legar e, s? tr?i?i! A venit un cal, tov director, a venit un cal sub geamu’ dumneavoastr?.
- Cal?! Ce cal, b?h?! S? plece calu’ imediat d-aici, c? dau cu voi d? p?mânt, b?h! V? ia mama dracului p? to?i, b?h! Cine-a adus calu’?
?ia nu l-au dat în gât p? sene?al, da’ s-au dus s? se în?eleag? cu ?iganu’, s? s? duc? naibii cu calu’ de-acolo. Da’ ce, ?iganu’ iera prost? Nu, t?ticu, nu s-a dat iel dus d’acolo nici cu mili?ia, c? face moarte d? om dac?-l gonesc ?ia, c? don’ doctor i-a zis ?i c-a dres, c? ce-au cu calu’ lui, c? ie cal destoinic, c? pân? n-o vede p? piranda cusut? la loc s?-l lase în pace etc. În fine – treaba e c? bidiviul a stat acolo, p? gazonul preferat al directorului, vreme de patru ore încheiate, p?scând, nechezând, pi?ându-se, b?legându-se ?i râgâind (ah, ce verde iera iarba d? la bolni??!).
S? revenim. Trec anii, a?adar, iar sene?alul ajunge ?i el mare maestru ospitalier peste marea bolni?? dân Bucale, dupe cum spuneam. Ce-a f?cut cu bolni?a, se vede ?i cu ochiul liber, pân? în zilele noastre, iar ce n-a f?cut, n-are nimeni ochi s? vad? – dar nu despre asta vreau s? v? povestesc. Mie mai mult îmi plac oamenii ?i p??aniile prin care trec iei, a?a c? am s? v? spun povestea unor oameni de prin preajma sene?alului, chit c? e o poveste p? care o ?ti?i foarte bine, fiindc? a?i auzit-o ba de pân c?r?ile de istorie, ba de pe la teveu, asta când n-a?i v?zut-o în direct, p? la voi p? la servici, sau chiar p’acas?… Da’ ce? – parc? nu ?tiu io c? mai vre?i s-o auzi?i o dat??
Prin urmare, ajunge sene?alul mare maestru la bolni??. V?zându-se el acolo sus, pân scaunu’ ?la larg ?i cam moale, ce se gândi? Se gândi c?-i trebuiau niscaiva ciraci, oameni mai tineri, mai acorda?i la realit??ile anilor în curs, unii care s? nu fluiere muzic? popolar? p? sc?ri, eh, pricepe?i voi.
 
 
B?h, ?i la-nceput, î?i alege iel un cirac mic d? tot – p? ciracu’ ?sta (e chiar mic!) îl cheam? într-un anume fel, da’ noi o s?-i spunem Poooook!. Poooook! ?sta, nu ierea mare lucru p? vremea aia – avea îns? un frate, cred, care provenea din rezerva de mili?ieni a patriei, adic? dân jude?u’ Gorj, cel mult prea n?p?stuit de na?terea lu’ Brâncu?i, care a supt iel toat? snaga genetic? a jude?ului, de dinainte ?i de dup? na?terea sa, în veci pururi, amin! Vreau s? spun c? na?terea lu’ Brâncu?i a l?sat în urm? un mare de?ert genetic ?i cerebral, lucru vizibil din plin în zilele noastre – ajut?-i, doamne, ?i pe acefalii ?ia d’acolo!
 

 
Acefali, acefali – da’ talent la ghioarle au, c? al’fel nu ie?eau iei mili?ieni cu grade mari! M? rog. Dup? ce ?i-l ia p? Poooook! p? lâng? iel, sene?alul ?i-a mai adus ?i al?i ciraci – printre ei, unul despre care am mai scris pe aici, unul cunoscut sub numele d? Activist 2008. Activist 2008 iera, d? felul lui, tot dân jude?u’ Gorj ?i împ?rt??ea un nume faimos pân mili?ie ?i nu numai.
B?h, ?i se las? cu priete?ug mare între sene?al ?i ??tia doi. A?a d? mare ierea priete?ugu’ lor, c? ??tia doi îl ?ineau p? sene?al numa’ cu ?efu-n sus ?i ?efu-n jos, când ierau împreun?, da’i spuneau numa’ p? numele mic când ierau cu ceilal?i, ceea ce p? unii i-a f?cut s? fie individio?i, iar p? al?ii i-a umplut d? spaime – deh, fiecare dup? puteri.
B?h, ?i trece timpu’, ?i cre?te ?i sene?alu’, ?i  odat? cu iel, cresc ?i Poooook! ?i Activist 2008. Era bine… plimb?ri, putere, fi?e… mdaaaa… Cât d? bine ierea de cei doi ciraci, pfuiiii….
Eh, da’ începe la un moment dat sene?alu’ s-o cam ia în bot, c? avea gur? cam mare. Neicu??, ?i-i trage unu’ într-o zi o direct? d? dreapta p? un canal teve, d? se clatin? sene?alu’!
 

 
Sene?alu’ nu se las? cu una, cu dou?, ?i r?spunde cu un uppercut d? stânga pân nu-?’ ce ziar. Caftu’ se încinge. La început, ciracii ?ineau partea sene?alului, da’ prea ierau mul?i dujmanii, a?a c? sene?alul s-a pr?v?lit într-un genunchi. Dujmanu’ i-a tras una dupe ceaf? – da’ tare, d? s-a v?zut pân toate mediile! Sene?alu’ nu s-a l?sat ?i a izbit, n?prasnic, cu niscaiva hârtii, care cic? mare pr?p?d mai fac pân tribunale! ?ilan?i, nimic – au continuat cu felurite izbituri, de-au ajuns pân? la divan. ?i-a început s? curg? sânge mult-mult, unii plângeau, al?ii urlau, au început s? se împart? posturi pentru când avea s? plece sene?alul, eh, ?ti?i voi mai bine.
 

 
În fine, cafteala se cam prelungea, da’ bietu’ sene?al începuse s-o cam fure – îl ciuruiser?, ce mai. B?h, ce chestie ciudat? s-a petrecut atunci! Activist 2008 a devenit mai închis în iel, mai t?cut cumva, da’ nu d? tot! Vreau s? spun c? a început s? zic? p? la unu’ ?i p? la altu’ c? sene?alu’ f?cuse mân?rii. C? mânca cam prea des c?cat. C?….
Opaaaa… Io ce dracu’ s? cred dân asta?
Dup? care, în plin caft, apare ?i Poooook! la teveu, chiar în spatele dujmanului d? moarte al sene?alului, dând dân cap ?i flectând dân ?ale în ritmul vorbelor dujmanului – adic?, îl aproba, ce mai!
Opaaaaa – ce pa?tele m?-sii? Adic?, pân’acu’ se întreceau la felat sene?alu’, ?i acu schimbaser? penisu’? În plin? lupt?, b?h? Când curgea sângele valuri, dân ziare pân?-n studiouri teve ?i apoi, de-a lungul dulcelor noastre cabluri www?
 

 
Ce mama naibii…
Cert e c? sene?alu’ a furat-o d? tot, iar cei doi ciraci s-au bucurat foarte în clipa aia, luând p? mul?i pân surpindere, da’ nu pentru mult? vreme, c? ne-am ?i trezit cu iei p? scaunele înaintea c?rora pân? mai ieri îngenuncheau. Oricum, dat? fiind situa?ia, pân zona bolni?ei nu mai erau penisuri d? felat pentru iei, a?a c? s-au apucat d? felat penisuri situate p? scaune mult mai înalte, nah, dupe cum ie obiceiul dân mo?i-str?mo?i.
 
Fela?ie ministerial?
 
Prin urmare, ce era s? fac? ?i iei? P?i, în amintirea zilelor trecute, s-au apucat d? fi?e nasoale, da’ nasoale, b?h, cum c? ce-o s?-i fac? iei lu’ sene?alu’, care a fost un porc ?i-un m?gar tot timpu’, c? au spus iei unde trebuie c? sene?alu’ ie ho? ?i taNpit, c? o s?-l joace prietenii lor (noii fela?i!) p? sene?al în picioare, m? rog, ?ti?i rutina, l-au f?cut albie d? porci, mai ales pen’ c?, sus?ineau iei, rânjind în gura mare, “nu se mai scoal? iel d? jos, m’bou’!”.
Nu spun nici ce-au f?cut iei, c? poate s? vede câte ceva. Nu spun nici ce n-au f?cut – c? pentru asta are toat? lumea ochi! Cert ie c? au reaprins în mine amintirile d? dinainte d? ’89, când tovii aveau feti?e, camere d? protocol, birouri ultraluxoase de?i afar? iera cam praf, eh, ?ti?i ?i asta, c? tot aici a?i tr?it ?i voi.
B?h, tat?, da’ s? urc? într-o zi sene?alu’ p? un c?lu? care amenin?a s? se fac? mare d? tot ?i s? capete culoare alb?. ??tia? – stai s? vezi ce-l încingem noi pe ?sta! Stai s? vezi cum îl facem! Îl belim? Îl belim, b?????î!
- Las’ s? vezi tu cum d?m noi d? p?mânt cu ?sta, se l?udau ei p? la col?uri, b?tându-se pe spate ?i f?când cu ochiu’, c? ierau mari felceri, b?h, mari d? tot!
Kkt! N-a ie?it cum au zis iei, de?i felaser? pe foarte mult? lume, incredibil d? mult?, c? se l?udau c? pân? ?i pe nu?ika a blond? o felaser?, cam în acela?i fel specific românesc în care o femeie î?i bag?, totu?i, the penis, pân cavitatea bucal? a publicului c?l?tor.
 

 
B?h, da’ se face, totu?i, calu’ sene?alului ditamai arm?saru’, bre, d? intr? ?sta val-vârtej în cetatea Bucalelor, stârnind praf, sunând dân zurg?l?i ?i trântind d? p?mânt tarabele dân târg, eh, cum se face, nah! O zi dup?, în marea bolni?? s-a l?sat lini?tea. B?h, da’ ce lini?te iera… Lini?te mare d? tot! Iera ca-n pe?ter? la Polovragi , da’ f?r? ghid ?i turi?ti.
Lini?te. Pân? ?i infirmierele mergeau p? vârfuri, s? nu-i streseze p? fo?tii ciraci, actualii posesori de semn?tur?, viitorii… Viitorii ce? C? asta iera problema lor… Iei ierau viitorii ce, acum, c? sene?alu’ ierea la loc, sus p? cal…? Eh, ?i mai st?tur? iei o zi p? la bolni??, se sf?tuir? c? alea-alea, dup? care plecar?, amândoi, Pooook! dimpreun? cu Activist 2008, plecar? într-un concediu binemeritat de trei s?pt?mâni. Îmi vine s? cred c? au plecat împreun?, ca s? se feleze unu’ p? altul, d? team? c? p? iei n-o s? mai aib? cine s?-i bucure.
Mda. Poate c? blestemul Saftei Brâncoveanu ne-a ajuns în felul ?sta. C? acu’, p? lâng? ciracii sui?i în copac, tragem cu to?i ca taNpi?ii ca s? repar?m una-alta. ?i-o s? mai avem d? tras, c? i-a apucat acum p? ciraci un chef nebun d? intrat în politic?, ceea ce s-ar putea s? cam coste ni?te bani… pre?ul (?la în euroi!) îl ?ti?i ?i voi, c? ieu ?tiu doar pre?ul în fire chirurgicale ?i în licita?ii date d? p?mânt, a?a, d? poft?, ca s? se creeze un circuit finaciar acceptabil!
Hm. ?i de ce, m? rog, au ei chef s? intre în politic??
P?i, în primu’ ?i-n primu’ rând, d? la o anumit? sum? în sus, e mai bine s? fii în politic? pentru c? e trendy. În al doilea rând, îns?, Sene?alu’ ie p? urmele lor deja, c? tre’ s? le-o trag?, ce mama dracului, iar iei ?tiu bine c? singurul loc d? unde-or putea s? r?sufle relativ lini?ti?i e parlamentu’.
 

 
Mda. Pen’ c? parlamentu’ ie bun, ie mare ?i m?mos, ie puternic ?i gre?os ?i le d? imunitate chiar ?i la speciali?tii în suc?iuni d? toate felurile.
?i v? mai întreba?i unde sunt banii…

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X